Contents

Birdie

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Merwin, W. (1982) “Birdie”, The Iowa Review. 13(1). doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.2856