Contents

Two Egyptian Portrait Masks: Nefert-iti; Akhenaten

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Hayden, R. (1975) “Two Egyptian Portrait Masks: Nefert-iti; Akhenaten”, The Iowa Review. 6(2). doi: https://doi.org/10.17077/0021-065X.1846