Art

Hostile Fashion

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Buffington-Weiser, J. (1987) “Hostile Fashion”, Iowa Journal of Literary Studies. 8(1). doi: https://doi.org/10.17077/0743-2747.1233